Warunki współpracy

Ogólne Warunki Współpracy – Falken Trade Sp. z o.o.

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy (zwane OWW) mają  zastosowanie do wszystkich zawieranych transakcji/ umów sprzedaży pomiędzy Falken Trade Sp. z o.o. (zwanym dalej Sprzedającym) a nabywcą towarów Falken Trade Sp. z o.o. (zwanym dalej Kupującym) oraz stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży. OWW zastosowanie mają w czasie obowiązywania tych umów.
 2. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza akceptację poniżej określonych warunków,
  • ile szczegółowe umowy zawarte pomiędzy Kupującym i Sprzedającym nie stanowią inaczej. Przez umowy szczegółowe rozumieć należy umowy zawarte pomiędzy Kupującym a Sprzedającym inne niż umowy sprzedaży, a określające dodatkowe warunki współpracy, bądź zapisy umowy sprzedaży wyłączające zastosowanie poszczególnych unormowań OWW.
 3. W razie nieważności, bezskuteczności lub bezprzedmiotowości niektórych postanowień OWW, pozostałe postanowienia OWW pozostają w mocy.

§ 2. Zamówienie

 1. Zamówienie powinno być składane przez Kupującego na piśmie, podpisanym przez osoby upoważnione do dokonywania tych czynności, a wskazane przez osoby upoważnione do reprezentacji Kupującego. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do wskazania tej osoby, pod rygorem nie przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji.
 2. Podstawą przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji, jest zamówienie przesłane przez Kupującego faxem lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedającego.
 3. Kupujący zobowiązany jest do podania na zamówieniu:
  •  numeru referencyjnego zamówienia,
  •  oczekiwanej daty dostawy,
  •  dokładnego adresu dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numeru budynku, kodu pocztowego i miejscowości),
  •  osoby kontaktowej i jej danych kontaktowych na miejscu odbioru,
  •  numeru artykułu zgodnie z ofertą Sprzedającego
  •  dokładnej nazwy towaru,
  •  zamawianych ilości,
  •  ceny jednostkowej zamawianego towaru
 4. Zamówienie uważa się za przyjęte tylko i wyłącznie po jego oficjalnym potwierdzeniu. Brak akceptacji zamówienia nie oznacza jego przyjęcia do realizacji.
 5. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest faktura VAT, faktura proforma, pisemne potwierdzenie lub potwierdzenie na drodze elektronicznej zawierające asortyment, ilość, wartość zamówienia i termin realizacji.
 6. Zamówienia przesłane do Sprzedającego mogą zostać nie przyjęte do realizacji ze względu na przeterminowane należności Kupującego, brak dostępnego limitu kredytowego lub  brak niezbędnych informacji umożliwiających realizację zamówienia określonych w § 3 pkt. 3.
 7. Umowy sprzedaży zawarte przez Sprzedającego, są wiążące pod warunkiem wypełnienia zobowiązań przez dostawców Sprzedającego.
  W przypadku gdy Sprzedający nie otrzyma terminowo towaru od swojego dostawcy, ma on prawo odstąpić od wykonania umowy sprzedaży po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu Kupującego.

§ 3. Cena 

 1. Ceny za oferowane przez Sprzedającego towary są cenami netto. Do cen tych doliczany jest obowiązujący wg właściwych przepisów prawa podatek od towarów i usług VAT.

§ 4. Wydanie towaru, jego transport i odbiór przez kupującego

 1. Wydanie towaru następuje z chwilą przyjęcia go przez nabywcę. Moment ten uznawany jest za datę sprzedaży, co na mocy właściwych przepisów prawa upoważnia i zobowiązuje Sprzedającego do wystawienia faktury VAT.
 2. Transport towarów oznacza jego dostarczenie do miejsca  wskazanego przez Kupującego w zamówieniu. Transport nie obejmuje rozładunku towaru. Koszty rozładunku ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest do  rozładowania towaru bez zbędnej zwłoki.
 3. Warunki dostawy są uzgadniane przy składaniu zamówienia. Wytycznymi jest tu zbiór międzynarodowych reguł  Incoterms (International Commercial Terms). Obecnie obowiązującą wersją jest Incoterms 2010, która zastąpiła Incoterms 2000.
 4. Jeżeli miejscem dostawy towaru jest miejsce inne niż adres Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do wskazania osoby/ podmiotu gospodarczego upoważnionej/;ego do odbioru towaru, podając na zamówieniu jej imię, nazwisko i numer dokumentu stwierdzającego jej tożsamość (przy podmiocie gospodarczym jego nazwę, dokładny adres jak i osobę upoważnioną z danymi kontaktowymi). W przypadku nie dochowania tego obowiązku przez Kupującego i w sytuacji, gdy dokument potwierdzający dostarczenie towaru jest zaopatrzony w podpis osoby odbierającej, Kupujący nie może podnieść zarzutu wobec Sprzedającego, iż towar nie został dostarczony, bądź odebrała go osoba do tego nieupoważniona.
 5. Otrzymanie zamówionego towaru Kupujący lub osoby przez  niego upoważnione potwierdzają poprzez złożenie podpisu na dokumencie dostawy.
 6. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru przy jego odbiorze. W przypadku zastrzeżeń Kupującego, co do zamówionego towaru, a w szczególności w przypadku stwierdzonych uszkodzeń, dostaw niekompletnych lub wykraczających poza złożone zamówienie Kupujący powinien podczas rozładunku sporządzić protokół reklamacyjny podpisany przez przedstawiciela Kupującego i przewoźnika, pod rygorem pozostawienia reklamacji ilościowej bez rozpoznania i utraty przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu.
 7. W przypadku, gdy Kupujący przyjął towar, nie sprawdziwszy wraz z przewoźnikiem jego stanu, oraz ilości, albo nie zgłosił przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących rodzaj braku lub uszkodzenia; domniemywa się, że otrzymał towar w stanie spisanym w liście przewozowym.
 8. W przypadku odbioru towaru bezpośrednio przez Kupującego z magazynu Sprzedającego, Kupujący traci uprawnienia z tytułu braków ilościowych towarów o ile dokonał ich odbioru bez zastrzeżeń.
 9. Sprzedający ma prawo odmowy i nie przyjęcia zwrotów towarów od Kupującego, jeżeli zwroty te nie były wcześniej uzgodnione i potwierdzone przez Sprzedającego. W szczególności dotyczy to przypadków, gdy dostawa jest zgodna
  z zamówieniem Kupującego.
 10. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
 11. W przypadku zmiany miejsca dostawy przez Kupującego po dokonaniu załadunku, o ile będzie ona możliwa, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów wynikających ze zmiany miejsca dostawy (w tym także odszkodowań z tytułu wydłużonej rezerwacji danego środka transportu).

§ 5. Termin dostawy

 1. Termin dostawy uważa się za dochowany, jeżeli w umówionym terminie towar zostanie dostarczony do Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową dostawę towaru do Kupującego z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.
 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin dostarczenia towaru może ulec zmianie. O zmianie tej Sprzedający powiadomi Kupującego faksem, pocztą elektroniczna lub telefonicznie.
 3. Działanie siły wyższej, jak również inne nieprzewidywalne wydarzenia jak zakłócenia w ruchu, przerwy w dostawie energii, strajki, zamknięcie przedsiębiorstwa, inne zakłócenia pracy zakładu oraz wszelkiego rodzaju niezawinione przez Sprzedającego przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające realizację wysyłki,powodują przedłużenie terminu dostawy o czas trwania tej przeszkody.

§ 6. Warunki zapłaty

 1. Wszelkie wystawione przez Sprzedającego rachunki i faktury Kupujący winien regulować bez potrąceń w sposób i w terminie wskazanym na rachunku lub fakturze.
 2. Jeżeli Kupującemu przysługuje w stosunku do Sprzedającego jakakolwiek wymagalna wierzytelność, może on dokonać jej potrącenia z wierzytelnością Sprzedającego. Kupujący, o dokonanym potrąceniu zobowiązany jest wobec Sprzedającego do złożenia stosownego oświadczenia, najpóźniej w momencie dokonania potrącenia.
 3. Za dzień dokonania zapłaty, uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego, lub dzień, na który zostało dokonane potrącenie.
 4. Jeżeli Kupujący nie dokonuje zapłaty w terminie wskazanym na rachunku lub fakturze, Sprzedający ma prawo naliczenia, za czas opóźnienia, odsetek ustawowych naliczanych za każdy dzień zwłoki.
 5. W przypadku opóźnienia Kupującego w dokonaniu zapłaty przekraczającym termin 14 dni, Sprzedający ma prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności wszystkich wierzytelności, w tym także tych, których termin płatności jeszcze nie nastąpił.
 6. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie należności, Falken Trade Sp. z o.o. ma prawo zlecić windykację zewnętrznej firmie na koszt Kontrahenta, a także wysyłać wezwania do zapłaty i kosztami odzyskiwania należności obciążyć Kontrahenta w zryczałtowanej kwocie stanowiącej równowartość kwoty 40 Euro.
 7. Jeżeli Kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczony towar albo, jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe czy zapłata ceny za część towaru, który ma być dostarczony później nastąpi w terminie, Sprzedający ma prawo powstrzymać się z dostarczeniem towaru, dopóki  Kupujący nie uiści wszelkich  należnych kwot za zaległe dostawy lub nie dokona na rzecz Sprzedającego stosownego zabezpieczenia.
 8. W przypadku braku zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedającego pełnej kwoty przedpłaty na warunkach przewidzianych tym wariantem płatności, Sprzedający ma prawo wstrzymać się z wydaniem towaru Kupującemu, do momentu uregulowania przez Kupującego całej wartości zamówionego towaru.
 9. W każdym przypadku braku zapłaty przez Kupującego za dostarczony towar, Sprzedający może natychmiast odstąpić od umowy, żądać naprawienia wszelkich szkód wynikłych z niewykonania zobowiązania przez Kupującego, a także wystąpić o zwrot towarów, żądając jednocześnie wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie towarów. Zwrot towaru odbywa się wówczas na koszt Kupującego.

§ 7. Przeniesienie własności 

 1.  Własność przechodzi na Kupującego:
  a) przy zakupie gotówką – z chwilą dokonania zapłaty w  kasie Sprzedającego
  b) przy płatności przelewem – z chwilą wpływu środków płatniczych na konto Sprzedającego
 2. Do czasu upływu terminów lub zaistnienia zdarzeń o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu towar stanowi własność Sprzedającego i może być przez niego odebrany, jeżeli Kupujący zalega z zapłatą należności mimo pisemnego wezwania do zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie.
 3. Oświadczenie Sprzedającego lub umowa pisemna między stronami może ustalać inne terminy przeniesienia własności

§ 8. Ubezpieczenie należności

 1. Sprzedający, celem zabezpieczenia może dokonać ubezpieczenia swoich wierzytelności, należnych mu ze  strony Kupującego. Kupujący zobowiązany jest wówczas do poddania się procedurze sprawdzającej przez Ubezpieczyciela.
 2. Sprzedający, celem uzyskania dodatkowych środków finansowania, może sprzedać/ zbyć bądź oddać w zastaw swoje należności.

§ 9 Reklamacje 

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowej dostarczanego towaru z zaakceptowaną specyfikacją, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbioru towaru, pod rygorem pozostawienia reklamacji jakościowej bez rozpoznania i utraty przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu. W wypadku, gdy wada wyszła na jaw po upływie 14 dni (wada ukryta) Kupujący jest zobowiązany zawiadomić Sprzedawcę o jej wykryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej wykrycia.
 2. Reklamacja powinna być potwierdzona oficjalnymi dokumentami (oficjalne świadectwo ważenia, list przewozowy, świadectwo jakości itp.). Reklamacja Kupującego nie może przekroczyć wartości reklamowanych towarów.
 3. Sprzedawca powiadomi Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego.
 4. Jeżeli Sprzedawca akceptuje reklamację jest on zobowiązany do wymiany tej partii towarów na wcześniejszych warunkach lub do stosownego upustu. Kupujący nie ma prawa zgłaszać dalszych roszczeń, a szczególnie domagać się dalszej rekompensaty, pokrycia utraconych zysków itd. Zwrot lub sprzedaż towarów na rachunek Sprzedawcy może mieć miejsce za jego pisemną zgodą.

§ 10 Klauzula poufności

 1. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji udzielanych i udostępnionych mu na potrzeby prawidłowego zrealizowania zamówienia przez Zamawiającego. Informacje takie mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom i podwykonawcom pracującym bezpośrednio nad realizacją danego zamówienia.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające ze stosowania OWW lub umowy sprzedaży rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.
 2. W kwestiach nienormowanych, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego bądź właściwe przepisy aktów szczególnych.

This post is also available in: angielski niemiecki