W związku z zakończonym postępowaniem z dnia 07/04/2017, l.dz. 01_04_2017_RPO_1_3_4_FalkenTrade o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, informujemy, że do dnia 12.04.2017 r., godz. 12.00 wpłynęły oferty od:

Oferta nr 1          MARAND sp. z o.o., ul. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
Oferta nr 2          AKS Budownictwo Sp. z.o.o., ul. Chrobrego 28, 11-300 Biskupiec
Oferta nr 3          „TECHNOMEL” Kazimierz Kozieł, ul. Bartoszycka 26 d, 11-100 Lidzbark Warmiński

Do realizacji została przyjęta oferta:

Oferta nr 2          AKS Budownictwo Sp. z.o.o., ul. Chrobrego 28, 11-300 Biskupiec

Liczba punktów:

Kryterium nr 1 – CENA: 1281293,95 zł brutto

Uzyskana liczba punktów:  60,00 pkt
1281293,95 /1281293,95 x 60% x 100 pkt

Kryterium nr 2 – TERMIN REALIZACJI: 0 dni
Uzyskana liczba punktów:  0,00 pkt

Kryterium nr 3 – GWARANCJA: 60 miesięcy
Uzyskana liczba punktów:  10,00 pkt

60 /60 x 10% x 100 pkt

Razem: 100 pkt.

Miło nam poinformować, że nasza firma,  Falken Trade Polska Sp. z o.o. Sp. K., realizuje projekt wspófinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

Cele projektu: wzrost konkurencyjności firmy w obszarach bezpośrednio związanych z promocją oferty na rynkach zagranicznych.

Efekty projektu: wzrost przychodów eksportu

Wartość projektu: 354240.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 143971.20 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Cele projektu: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Efekty projektu: przygotowanie i zagospodarowanie terenu inwestycyjnego pod budowę nowej siedziby firmy.

Wartość projektu: 1087529.10 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 420635.11 zł