Miło nam poinformować, że nasza firma,  Falken Trade Polska Sp. z o.o. Sp. K., realizuje projekt wspófinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

Cele projektu: wzrost konkurencyjności firmy w obszarach bezpośrednio związanych z promocją oferty na rynkach zagranicznych.

Efekty projektu: wzrost przychodów eksportu

Wartość projektu: 354240.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 143971.20 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Cele projektu: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Efekty projektu: przygotowanie i zagospodarowanie terenu inwestycyjnego pod budowę nowej siedziby firmy.

Wartość projektu: 1087529.10 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 420635.11 zł

FIND US